بازدید مشتری

May 18, 2021
آخرین اخبار شرکت بازدید مشتری

در ماه مارس ، مشتری اوکراینی که از طریق نمایشگاه DOMOTEX با آن آشنا شدیم به بازدید از شرکت ما آمد.در طول این مدت،

ما محصولات خود را با جزئیات به او معرفی کردیم ، وی همچنین در حصیرهای حمام ما تلاقی خوبی را نشان داد.

 

آخرین اخبار شرکت بازدید مشتری  0

 

آخرین اخبار شرکت بازدید مشتری  1